Osobní asistence

Osobní asistence je kvalifikovaná služba, jejíž obsah si může uživatel, nebo jeho zákonný zástupce sám stanovit podle individuálních potřeb v souladu s podmínkami Agentury.

Mezi služby poskytované agenturou patří:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů,
 • péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Osobní asistence zdravotně postižené osoby Děčín

Specifikace osobní asistence

Agentura osobní asistenční služby nabízí terénní sociální službu, jejíž cílem je pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistent dochází do domácnosti uživatele.

Uživatelem služby se stává zájemce, jenž vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc pro svou sníženou schopnost nebo neschopnost zajistit si osobní péči, svá práva a nároky, používat veřejná místa a služby, získat a udržet si práci a vzdělání, mít kontakt s komunitou a rodinou. Nerozhoduje druh diagnózy, věk, pohlaví ani rodinný stav nebo společenské postavení.

Osobní asistent pomůže člověku zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby mu to zdravotní stav dovolil.

Písemná dohoda

Pro poskytování služby osobní asistence je nezbytná písemná dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem, ve které jsou uvedeny všechny potřebné náležitosti.

Místo, čas a rozsah asistence

Místo, čas a obsah služby konání osobní asistence závisí na domluvě mezi Agenturou a uživatelem či jeho rodinou.

Etika asistenční služby

Služba osobní asistence je poskytována tak, aby byla vždy zachována důstojnost člověka. Samozřejmostí je dodržování etických norem a závazků mlčenlivosti.

Agentura osobní asistenční služby z. ú. Děčín

Oblast působnosti poskytování osobní asistenční služby

Agentura osobní asistenční služby z.ú. poskytuje své služby v rámci těchto lokalit:

 • Území města Děčína,
 • území části obce Jílové u Děčína,
 • území části obce Modrá - Jílové,
 • část obce Malá Veleň u Benešova nad Ploučnicí,
 • část obce Benešov nad Ploučnicí.

Financování služby osobní asistence

Finanční spoluúčast uživatele asistenční služby je stanovena dle sazebníku služeb platnému k 1. 1. 2021.

Součástí naší služby je poskytování základního sociálního poradenství, kterým poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace.

Osobní asistence - péče o zdravotně postižené
Pomoc seniorům a zdravotně postiženým Děčín
Agentura osobní asistence Děčín - péče o seniorům a zdravotně postiženým
TOP